BKKSAFE.COM สินค้า บริการ บทความ ติดต่อเรา

| รายละเอียดสินค้า
ชื่อสินค้า: NES-20, NES-20 'A
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 430(w)x486(d)x526(h) cm.
ขนาดภายใน: 312(w)x320(d)x380(h) cm.
น้ำหนัก: 70 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: ระบบล็อค : 1 กุญแจ 1 รหัส
ชื่อสินค้า: NES-20, NES-20 'A
ยี่ห้อ: Leeco
ประเภท: ตู้เซฟกันไฟและโจรกรรม
ขนาดภายนอก: 430(w)x486(d)x526(h) cm.
ขนาดภายใน: 312(w)x320(d)x380(h) cm.
น้ำหนัก: 70 กิโลกรัม
อุปกรณ์ภายใน: 1 SHELF
ระยะเวลากันไฟ: 2
ข้อมูลเพิ่มเติม: ระบบล็อค : 1 กุญแจ 1 รหัส